ΣΥΝΟΔΟΣ 3A-1

Η επίδραση στον πληθυσμό ενός ενημερωτικού προγράμματος αναφορικά με την δωρεά οργάνων και ιστών.

Στυλιανού Βάσω, Κωνσταντακοπούλου Ολυμπία, Καϊτελίδου Δάφνη, Χαραλάμπους Γιώργος

Εισαγωγή: Η ιατρική επιστήμη στον τομέα των μεταμοσχεύσεων κάθε χρόνο εξελίσσεται. Η προϋπόθεση για τη διαδικασία αυτή είναι η ύπαρξη δωρητών οργάνων. Παρόλο που θεωρείται μια αποδεκτή μέθοδος, ανά το Παγκόσμιο, η διαδικασία αυτή εμπίπτει σε ηθικούς προβληματισμούς και διλήμματα που εμποδίζουν τις λίστες δωρητών να αυξηθούν.  Μέσα στα χρόνια φάνηκε η σημαντικότητα της εκπαίδευσης για την αλλαγή συμπεριφοράς σε διάφορα θέματα υγείας που απασχολούν τον γενικό πληθυσμό. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορες ομάδες πληθυσμών, φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική βελτίωση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και υιοθέτησης σωστών τρόπων συμπεριφοράς όσον αφορά την υγεία.

Σκοπός: Να διαφανεί η σημαντικότητα μέσα από την βιβλιογραφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών σε θέματα που αφορούν την υγεία.

Μεθοδολογία: Για την βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων «PubMed» και «Google Scholar». Οι χρονικοί περιορισμοί τις έρευνας ήταν από το 2002 – 2018 και 2009 – 2019 αντίστοιχα. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «Organ Donation», «transplantation» , «programs» και «education» . Η αναζήτηση έγινε στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, βρέθηκαν συνολικά 1593 άρθρα που αφορούσαν την αναζήτηση που ορίστηκε. Από αυτά τα 51 ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες τις έρευνας καθώς δύο από αυτά βρέθηκαν και στις δύο βάσεις δεδομένων. Να σημειωθεί ότι αρκετά άρθρα αποκλείστηκαν καθώς δεν εμπίπταν στα χρονικά πλαίσια που καθορίστηκαν.

Αποτελέσματα: Οι μελέτες που βρέθηκαν, αναφέρονται στον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν διάφορα ενημερωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη δωρεά οργάνων, σε διάφορες ομάδες πληθυσμού. Αναφέρονται στην αλλαγή στάσης απέναντι στο θέμα της δωρεάς, καθώς και την απόκτηση περεταίρω γνώσεων για το θεσμό.

Συμπεράσματα: Η ανάγκη για αύξηση των δωρητών ανά το παγκόσμιο, θα πρέπει να αποτελεί  προτεραιότητα στις εκστρατείες κάθε χώρας για ευαισθητοποίηση των ατόμων και  για την εγγραφή τους στα μητρώα δωρητών. Υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του πληθυσμού είναι άμεση. Κάθε κράτος θα μπορούσε να επενδύσει περισσότερα στην εκπαίδευση, για αλλαγή της συμπεριφοράς και στάσης απέναντι στο θεσμό. Επαγγελματίες υγείας και εξειδικευμένα άτομα που ασχολούνται με την δωρεά οργάνων,  θα μπορούσε να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο στη σωστή ενημέρωση και την ενεργοποίηση για το θεσμό της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα