ΣΥΝΟΔΟΣ 3Β-4

Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με διπολική διαταραχή για την νόσο τους. Προκαταρτικά αποτελέσματα μελέτης Μ.O.B (Management Of my Bipolarity).

Χατζηιωάννου Άννα, Καρανικόλα Μαρία, Παπασταύρου Ευρυδίκη, Χατζηττοφή Ανδρέας

Εισαγωγή: Η Διπολική διαταραχή (ΔΔ) αποτελεί μια χρόνια Νευρο-νοητική/Νευρο-βιολογική διαταραχή η οποία συγκαταλέγεται στο φάσμα των διαταραχών διάθεσης. Η αποτελεσματικότερη αυτό-διαχείριση των συμπτωμάτων κάθε χρόνιας νόσου οδηγεί τους πάσχοντες σε μείωση των υποτροπών και κατ΄ επέκταση στην βελτίωση ποιότητας της ζωής τους. Ένα από τα βασικά συστατικά για την ενδυνάμωση των πασχόντων είναι η γνώση για την νόσο τους.

Σκοπός: Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση: α) του επίπεδου των υπαρχόντων γνώσεων σε πάσχοντες με ΔΔ σχετικά με την νόσο τους, και η πηγή που έχουν λάβει την γνώση αυτή β) η αποσαφήνιση των εκπαιδευτικών αναγκών σχετικά με την ΔΔ γ) ο τρόπος με τον οποίο θα ήθελαν να λάβουν γνώση για την νόσο τους. Απώτερος στόχος της μελέτης αυτής ήταν να δομηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης για αυτό-διαχείριση συμπτωμάτων διπολική διαταραχής βάσει προσωπικών αναγκών των πασχόντων . με την ονομασία M.O.B (Managment Of my Bipolarity).

Μεθοδολογία: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις, έχει χρησιμοποιηθεί μαγνητοφωνάκι για την καταγραφή της φωνής των συμμετεχόντων. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο για σκοπούς εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Για την ανάλυση των δεδομένων έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση περιεχομένου. Έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες προς υλοποίηση της μελέτης από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου

Αποτελέσματα: Στην μελέτη συμμετείχαν 13 άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί με διπολική διαταραχή τύπου Ι&ΙΙ. Όπως έχει φανεί τα άτομα τα οποία νοσούν από ΔΔ: α) γνωρίζουν ελάχιστες σημαντικές για την νόσο τους πληροφορίες, ως κύρια πηγή ενημέρωσης αναφέρουν το διαδίκτυο ή την βιωματική μάθηση β) οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες αφορούν τις παρενέργειες και αναμενόμενα αποτελέσματα από την λήψη φαρμακοθεραπείας, την παθοφυσιολογία της ΔΔ, θεραπευτικές μεθόδους της ΔΔ, εκπαίδευση στα δικαιώματα τους γ) έχουν ανάγκη για συνδυασμό ατομικών και ομαδικών συναντήσεων. Σημαντικός φάνηκε να είναι ο ρόλος της οικογένειας στην έγκαιρη διαχείριση της υποτροπής νόσου

Εισηγήσεις: Προτείνονται περαιτέρω μελέτες για την διερεύνηση των γνώσεων ατόμων με χρόνιες νόσους σχετικά με την νόσο τους, με απώτερο σκοπό να δομηθούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ενδυνάμωσης οι οποίες οδηγούν στην αυτό-διαχείριση συμπτωμάτων.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα