ΣΥΝΟΔΟΣ 3Β-3

Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας εργαζομένων σε νοσοκομείο μέσω διαδικτυακού προγράμματος

Μπουρνά Βιργινία, Νοταρά Βενετία, Χανιώτης Δημήτριος, Λάγιου Αρετή

Εισαγωγή: Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο εκτίθενται σε ποικίλους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, που μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχολογικά προβλήματα, επαγγελματική εξουθένωση, κατάθλιψη κ.α. Η ψυχική ανθεκτικότητα, ως συνδυασμός προσωπικών χαρακτηριστικών και ατομικών δεξιοτήτων που αλληλεπιδρούν δυναμικά, είναι η ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται θετικά και να διατηρεί την ψυχική του υγεία και την ψυχολογική του επάρκεια σε αλλαγές, σε δύσκολες συνθήκες και προκλήσεις της ζωής. Ένα διαδικτυακό πρόγραμμα ψυχικής ανθεκτικότητας αποτελεί μια προληπτική προσέγγιση για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευημερίας των εργαζομένων.

Σκοπός και στόχοι: Η διερεύνηση σχεδιασμού Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σε εργαζόμενους νοσοκομείου, με απώτερο στόχο την ανεύρεση διαδικτυακών εργαλείων (εκπαιδευτικού υλικού, επικοινωνίας) και θεματολογίας.

Μέθοδος: Αναζητήθηκε σχετική βιβλιογραφία στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, PsycINFO, που δημοσιεύθηκαν την τρέχουσα 10ετία, με τη χρήση λέξεων/κλειδιών: προαγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας, MOOC, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκπαιδευτικό σενάριο. Μελετήθηκαν άρθρα που αναφέρονταν σε διαδικτυακά σενάρια ψυχικής ανθεκτικότητας, τα οποία είχαν πλήρη περιγραφή των εκπαιδευτικών στόχων, της δομής και του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός αφορούσε διδακτικές μεθόδους, υλικοτεχνική υποδομή και ψηφιακά (φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτική αυτο/ετερο αξιολόγηση). Επιπλέον αναζητήθηκαν μελέτες που περιλάμβαναν την κατανόηση της ανθεκτικότητας και την ενίσχυση των ατομικών προστατευτικών παραγόντων.

Αποτελέσματα: Η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας εργαζομένων, μέσω ενός διαδικτυακού προγράμματος, ενισχύει τους ατομικούς προστατευτικούς παράγοντες όπως, αισιοδοξία, ευέλικτη σκέψη, συναισθηματική ρύθμιση, έλεγχος παρόρμησης, αυτο-αποτελεσματικότητα, ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση, κ.α.

Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός ότι καταδεικνύεται η σημαντικότητα της διαδικτυακής εκπαίδευσης ως στρατηγική οικοδόμησης ψυχικά ανθεκτικού εργατικού δυναμικού, οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα είναι ελάχιστες. Διαφαίνεται η ανάγκη υλοποίησης περισσότερων προγραμμάτων.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα