ΣΥΝΟΔΟΣ 3Β-1

Ακούσιος εγκλεισμός και νομικό πλαίσιο

Φιλίππου  Φίλιππος

Εισαγωγή: Ζούμε σε μια εποχή που η επιστήμη προοδεύει με ταχύτατους ρυθμούς ώστε να ανατρέπει δεδομένα αιώνων, να αναιρεί δοξασίες και κατεστημένα της σκέψης,  αλλά και να αυτοαναιρείται.. Παρά την εξέλιξη της ψυχιατρικής θεραπευτικής φροντίδας ο ακούσιας εγκλεισμός αποτελεί μια συνήθης πρακτική στην παροχή ψυχιατρικής φροντίδας.

Σκοπός: Η  διερεύνηση της βιβλιογραφίας σχετικά με θέματα που αφορούν τον ακούσιο εγκλεισμό και το νομικό πλαίσιο που τον διέπει.

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της σχετικής  βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubΜed, Cochrane, Medline και Cinahl. από το 2000 μέχρι και σήμερα, για τον εντοπισμό δημοσιευμένων άρθρων και ερευνητικών μελετών στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα με λέξεις κλειδιά ακούσιος εγκλεισμός, νομικό πλαίσιο, ψυχική υγεία. Εντοπίστηκαν 33 άρθρα σχετικά με το θέμα.

Αποτελέσματα: Η μεγαλύτερη αποδοχή της ακούσιας νοσηλείας συνδέεται με την μεγαλύτερη εσωτερίκευση του στερεότυπου της επικινδυνότητας. Η γνώση του νομικού πλαισίου της ακούσιας νοσηλείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κατά την κλινική πρακτική νοσηλευτικής ψυχικής υγείας.  Οι νοσηλευτές είναι σε ζωτική θέση όταν λαμβάνεται απόφαση για εγκλεισμό του ασθενή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν τις γνώσεις και την ηθική γνώση ώστε η εφαρμογή των κανονισμών που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο να είναι προς όφελος του ασθενή.

Συμπεράσματα: Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν όλο το θεσμικό πλαίσιο της ακούσιας νοσηλείας. Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με την παράλληλη ανάπτυξη δικτύων στήριξης των οικογενειών, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και αγωγής υγείας της κοινότητας, θα λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες στην ακούσια νοσηλεία. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ακούσια  νοσηλεία εφόσον εφαρμόζεται με ορθό τρόπο, μπορεί να είναι αποδοτικό και θεραπευτικό μέσο.  Ο συγκεκριμένος  τύπος νοσηλείας δεν λειτουργεί ως τιμωρία για το άτομο, ούτε το νοσοκομείο έχει το ρόλο της φυλακής, αφού το άτομο δεν στερείται της θεραπευτικής προσέγγισης.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα