ΣΥΝΟΔΟΣ 2B-1

Παραλήψεις στην φροντίδα της στοματικής κοιλότητας: αντιλήψεις, πρακτικές και εμπειρίες νοσηλευτών

Χαραλάμπους Μελανή, Ευσταθίου Γιώργος, Λάμπρου Περσεφόνη, Ηρακλέους Ηρακλής, Παπασταύρου Ευριδίκη

Eισαγωγή: Η στοματική υγεία θεωρείται απαραίτητη για την ευημερία του ατόμου. Η φτωχή στοματική υγεία έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική υγεία του ανθρώπου ενώ συμβάλλει και προδιαθέτει στην εκδήλωση και άλλων ασθενειών. Έχει τεκμηριωθεί διεθνώς ότι οι νοσηλευτές, κατά την πρακτική τους στα νοσηλευτήρια, καθυστερούν ή παραλείπουν τη φροντίδα της στοματικής κοιλότητας με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών στους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Σκοπός: Η διερεύνηση των αντιλήψεων, πρακτικών και εμπειριών των νοσηλευτών όσον αφορά στη φροντίδα της στοματικής κοιλότητας των νοσηλευόμενων ασθενών.

Μέθοδος: Η συλλογή δεδομένων έγινε με ομάδες εστίασης. Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με ανάλυση περιεχομένου. Συνολικά, 24 νοσηλευτές που εργάζονται σε παθολογικά και χειρουργικά τμήματα σε νοσηλευτήρια της Κύπρου, συμμετείχαν τον Δεκέμβριο του 2018 σε 3 ομάδες εστιασμένης συζήτησης. Σε τέταρτη ομάδα εστιασμένης συζήτησης (n=6), η οποία βασίστηκε στα ευρήματα των δηλώσεων των συγκεκριμένων νοσηλευτών, έλαβαν μέρος προϊστάμενοι των ίδιων τμημάτων και διερευνήθηκε ο ρόλος τους στην φροντίδα της στοματικής κοιλότητας. Οι συζητήσεις συντονίστηκαν από ανεξάρτητο άτομο, χρησιμοποιώντας έναν ημι-δομημένο οδηγό συνέντευξης. Οι ηχογραφήσεις των συζητήσεων απομαγνητοφωνήθηκαν. Η θεματική τους ανάλυση ακολούθησε τις οδηγίες των Krueger και Casey.

Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η φροντίδα της στοματικής κοιλότητας συχνά παραλείπεται από τους νοσηλευτές.  Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την παράλειψη της φροντίδας, στους οποίους περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των ασθενών, οι αντιλήψεις και απόψεις των νοσηλευτών  και το εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, έχει διαφανεί ότι κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά στην εφαρμογή της διαδικασίας όπως είναι ο ρόλος του προϊστάμενου του νοσηλευτικού τμήματος καθώς και η πολιτική κάθε τμήματος.

Συμπεράσματα: Η αναθεώρηση της τρέχουσας πρακτικής, απαιτεί γνώση των παραγόντων που την επηρεάζουν θετικά και αρνητικά. Σημαντικό ρόλο στην αναθεώρηση αυτή διαδραματίζουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων καθώς και η ανάπτυξη πολιτικών και κατευθυντήριων οδηγιών και η συνεχής εκπαίδευση των νοσηλευτών. Η στόχευση στις πιο πάνω παραμέτρους μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της υφιστάμενης τακτικής.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα