ΣΥΝΟΔΟΣ 2B-4

Νομοφοβία (no mobile phone phobia) και επιπτώσεις στη σωματική υγεία σε νεαρούς ενήλικες. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.

Νοταρά Βενετία, Βάγκα Ελισσάβετ,  Γναρδέλλης Χαράλαμπος, Λάγιου Αρετή

Εισαγωγή: Η Νομοφοβία αναφέρεται στο οξύ άγχος που βιώνει το άτομο όταν αδυνατεί να χρησιμοποιήσει το «έξυπνο» κινητό τηλέφωνό του (smartphone). Ως όρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2008 και θεωρείται φοβία της σύγχρονης εποχής, αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας.

Σκοπός και στόχοι: Σκοπός της ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της Νομοφοβίας και της παρουσίας σωματικών συμπτωμάτων σε νεαρούς ενήλικες με στόχο να αναδειχθούν οι επιπτώσεις στην υγεία και να εφαρμοστούν κατάλληλα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση μέσα από ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, με χρονικό περιορισμό δεκαετίας, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Pubmed, Google Scholar) με λέξεις κλειδιά όπως, νομοφοβία, «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, σωματική υγεία, νέοι ενήλικες. Μελετήθηκαν 50 άρθρα εκ των οποίων συμπεριλήφθηκαν τα 15 που ικανοποιούσαν τα κριτήρια. Αναφέρονταν στην ύπαρξη Νομοφοβίας και τη συσχέτισή της με την παρουσία αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία, ενώ αποκλείστηκαν άρθρα που αφορούσαν το γενικό πληθυσμό και δεν ήταν γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.

Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση καταδεικνύει τη σχέση μεταξύ της ύπαρξης της Νομοφοβίας και της σωματικής υγείας στους νέους ενήλικες. Καταγράφονται συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, θολή όραση, ξηρότητα οφθαλμών, μυοσκελετικά προβλήματα και ακοής, διαταραχές ύπνου, ταχυκαρδία, εφίδρωση, τρέμουλο και εγρήγορση αναπνοής. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι, η παρατεταμένη χρήση των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων μπορεί να επιδρά αρνητικά στις καθημερινές δραστηριότητες.

Συμπεράσματα: Παρόλο που η καινοτομία στην επικοινωνία έκανε τη ζωή των νέων πιο εύκολη, γρήγορη και παραγωγική, οι επιπτώσεις της υπερβολικής ενασχόλησης με τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα μπορεί να είναι σοβαρός λόγος υποβάθμισης της υγείας τους. Ωστόσο, ελάχιστες είναι οι μελέτες που έχουν αξιολογήσει τη Νομοφοβία ως επιβαρυντικό παράγοντα στην υγεία. Διαφαίνεται η ανάγκη διερεύνησης του φαινομένου, καθώς αυτό εξελίσσεται σε φαινόμενο επιδημίας και αφορά άμεσα τον τομέα της Προαγωγής Υγείας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα