ΣΥΝΟΔΟΣ 2B-3

Ο ρόλος και η συνεισφορά του νοσηλευτικού προσωπικού σε ασθενείς με ρευματικές παθήσεις

Συμεού Κωνσταντίνου Μικαέλλα, Ευσταθίου Άντρη

Εισαγωγή: O νοσηλευτής με την εξειδίκευση Ρευματολογίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην καθημερινή ρουτίνα ενός ασθενή με ρευματοπάθεια. Συγκεκριμένα οι νοσηλευτές ρευματολογίας μπορεί να επηρεάσουν θετικά τη γνώση, την ικανοποίηση και τον πόνο των ασθενών, βελτιώνοντας την λειτουργικότητα τους και κατεπέκταση την ποιότητα ζωής τους.

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει τον εξειδικευμένο ρόλο των νοσηλευτών Ρευματολογίας σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και να φανεί η σπουδαιότητα του ρόλου του νοσηλευτή όσο αφορά τη φροντίδα του ρευματολογικού ασθενή καθώς και ο εκπαιδευτικός του ρόλος προς τον ίδιο και την οικογένεια.

Μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου 2018-Μαιο 2019 Μαΐου στις βάσεις δεδομένων PubMed, Science Direct,  Cochrane Library, Wiley online Library και στην μηχανή αναζήτησης Google Scholar από το 2009 μέχρι και τον Μαίο του 2019 με τις εξής λέξεις κλειδιά: «ρευματικές παθήσεις»,  «νοσηλευτής ρευματολογίας», «EULAR», «patient expert» και συνδυασμός αυτών  Κριτήρια ένταξης των μελετών ήταν η ύπαρξη σαφούς συσχέτισης με το υπό μελέτη θέμα, η γλώσσα να είναι είτε αγγλική είτε ελληνική. Για την παρουσίαση αυτή επίσης αντλήθηκε γνώση από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φροντίδα Ασθενών με Ρευματικές Παθήσεις» του Τομέα Εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Αποτελέσματα: Η νοσηλευτική φροντίδα των ρευματολογικών ασθενών είναι ανθρωποκεντρική με επίκεντρο την υποστήριξη της δημιουργίας δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης, στην ενδυνάμωση του ασθενούς για καλύτερο αυτοέλεγχο της νόσου και στην αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την εκπαίδευση του ασθενούς σχετικά με σωστές συμπεριφορές υγείας, μαθαίνοντας για την αυτοδιαχείριση και την αυτοαξιολόγηση της εξέλιξης της νόσου, καθώς και η παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες υγείας.

Συμπεράσματα: Δημιουργώντας μια ισχυρή αλυσίδα υγειονομικής περίθαλψης με τον ρευματολόγο να αποτελεί τον κύριο σύνδεσμο, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενή με ρευματοπάθεια, αλλά ταυτόχρονα να μειώσει το κόστος των θεραπειών αλλά και την σωματική βλάβη και τον πόνο του ασθενή.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα