ΣΥΝΟΔΟΣ 2B-2

Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπευτική αγωγή

Ασημακοπούλου Ευανθία, Θεοδόσης-Νόμπελος Παναγιώτης, Τριάντης Χαράλαμπος

Εισαγωγή: Παρά τη έντονη ανάπτυξη στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με σκοπό τη δημιουργία εξατομικευμένης θεραπείας, συνεχώς ελλοχεύει το ζήτημα της μη συμμόρφωσης του ασθενούς στη θεραπεία. Οι παράγοντες ελλιπούς συμμόρφωσης είναι κυρίως σχετιζόμενοι με τον ίδιο τον ασθενή, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, αλλά και τους επιστήμονες υγείας.

Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου των επαγγελματιών υγείας στη βελτίωση της συμμόρφωσης του ασθενούς στη θεραπευτική αγωγή.

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων, της τελευταίας δεκαετίας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Science Direct και Google Scolar, χρησιμοποιώντας ως λέξεις – κλειδιά : “compliance to treatment”, “adherence”, “health care professionals”

Αποτελέσματα: Η βελτίωση της συμμόρφωσης του ασθενή στη θεραπεία προϋποθέτει μέτρα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των ασθενών, σε επίπεδο σωστών και κωδικοποιημένων οδηγιών. Η άμεση επικοινωνία ασθενούς και επαγγελματία υγείας, συμβάλει στην ανάπτυξη του κατάλληλου πλαισίου εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της γνώσης του πρώτου στο πρόβλημα υγείας του. Ο περιορισμός της πολυφαρμακίας, η κατηγοριοποίηση των φαρμάκων ανά δόση και η επανάληψη της ιατρικής οδηγίας, μπορούν να βοηθήσουν ειδικά σε περιπτώσεις ατόμων με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης ή σε πάσχοντες από κάποια νοητική νόσο. Η παρακολούθηση και καταγραφή της μη συμμόρφωσης και ο συσχετισμός της με τη νόσο και την κατάσταση του ασθενούς, πρέπει να αποτελέσει ακόμα ένα μέλημα του επαγγελματία υγείας, καθώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση του προβλήματος.

Συμπεράσματα: Η μελέτη του ζητήματος της συμμόρφωσης του ασθενούς, αν και εν μέρει υποβαθμισμένη, αποτελεί παράγοντα κλειδί για την υγεία και τη διαχείριση του ασθενούς τόσο σε ενδονοσοκομειακό, όσο και σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον.

Λέξεις Ευρετηρίου: «συμμόρφωση στη θεραπεία»,  «προσκόλληση στη θεραπεία», «επαγγελματίες υγείας»

Επιστροφή στο Πρόγραμμα