ΣΥΝΟΔΟΣ 2Α-4

Εμπειρίες και αντιλήψεις ασθενών που νοσηλεύονται σε προστατευτική απομόνωση μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

Μασιήνη Μαρία

Εισαγωγή: Η Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων – ΜΑΚ (Hematopoietic Stem Cell Transplantation – HSCT) αποτελεί μια σωτήρια διαδικασία για τους ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή του ατόμου. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του ατόμου,  περιλαμβάνει την παροχή σύνθετης φροντίδας υγείας σε σοβαρά ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, σε ένα ασφαλές περιβάλλον νοσηλείας για την πρόληψη δυνητικών λοιμώξεων ή/και την αντιμετώπιση τους, προκαλώντας ψυχοσωματικές και κοινωνικές αντιδράσεις

Σκοπός: Οι επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των ασθενών που νοσηλεύονται στο περιβάλλον της προστατευτικής απομόνωσης μετά από ΜΑΚ, ώστε να καταστούν ικανοί να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα υγείας

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων EMBASE, MEDLINE, CINAHL, COCHRANE και PUBMED από το 1980 μέχρι και σήμερα, για τον εντοπισμό δημοσιευμένων ερευνητικών μελετών στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα που χρησιμοποίησαν ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση

Results: Η αναζήτηση κατέληξε σε 11 ερευνητικές μελέτες οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια εισδοχής. Ένας αριθμός θεμάτων αναδύθηκε από την εις βάθος διερεύνηση των αντιλήψεων και των εμπειριών των ασθενών κατά τη νοσηλεία τους στην προστατευτική απομόνωση. Τα ερευνητικά αποτελέσματα αναδύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και τις ποικίλες στρατηγικές αντιμετώπισης που εφαρμόζονται

Συμπεράσματα: Διαφαίνεται μέσα από τις μελέτες ότι η φυσική απομόνωση προκαλεί σημαντικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους ασθενείς. Προσδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε θέματα όπως είναι η κοινωνική και η συναισθηματική υποστήριξη από την οικογένεια και την ομάδα υγείας, οι ποικίλες στρατηγικές αντιμετώπισης που αναπτύσσονται, η επικοινωνία, η ενημέρωση, η διατήρηση επαφής με τον έξω κόσμο, η οριστική ανάρρωση από την ασθένεια και ο ζωτικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στην παροχή θεραπευτικής νοσηλευτικής φροντίδας κατά την περίοδο αυτή, ενώ δίδεται λιγότερη έμφαση στο ίδιο το φυσικό περιβάλλον της απομόνωσης.

Λέξεις Κλειδιά: “isolation”, “protective”, “haemopoietic stem cell transplantation”, “bone marrow transplantation”, “perceptions”, “experiences”, “feelings”, “haematological”

Επιστροφή στο Πρόγραμμα