ΣΥΝΟΔΟΣ 2Α-3

Μελέτη Αξιολόγησης της Ασφάλειας των Επαγγελματιών υγείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) & Ογκολογικού Θαλάμου στο Νοσοκομείο Λεμεσού – Λευκωσίας σε Σχέση με την Βία

Λοίζου Απόστολος, Προδρόμου Ευαγόρας

Εισαγωγή: Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αφορά όλους τους εργαζομένους σε όλους τους τομείς. Στους επαγγελματίες υγείας η ασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ακεραιότητα και την επάρκεια τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή και πληρέστερη παροχή φροντίδας προς τους ασθενείς. Η βία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που επηρεάζουν σοβαρά την εργασία και την υγεία των επαγγελματιών υγείας.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της βίας μέσα στους θαλάμους αυτούς, η κατανόηση του θέματος και η έγκαιρη έναρξης αντιμετώπισης της βίας στους επαγγελματίες υγείας.

Μέθοδος: Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι ο σχεδιασμός της παρουσίασης του πληθυσμού των δύο μεγάλων πόλεων Λεμεσού και Λευκωσίας και η καταγραφή των εργαζομένων που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Είναι μια σύγχρονη έρευνα που έχει διεξαχθεί μέσα σε ένα έτος από το Δεκέμβριο του 2015 μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 η οποία αναλύει την νοσοκομειακή βία στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και ογκολογικών θαλάμων εναντίον των επαγγελματιών υγείας των δύο πόλεων.

Η μεθοδολογία της ερευνά δομείται σε τρία στάδια.

Στο πρώτο στάδιο έγινε μια συνεχής και εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την βία στους επαγγελματίες υγείας. Εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν παρόμοιες έρευνες τόσο διεθνής όσο και ελληνικές. Σημαντική παρατήρηση και διεξαγωγή της παρούσας ερευνάς ήταν ο Μικρός αριθμός επι του θέματος στην Κύπρο.

Στο δεύτερο στάδιο, έγινε βαθύτερη Μελέτη του θεωρητικού πλαισίου που περιβάλλει την βία κατά τον επαγγελματιών υγείας (νοσηλευτές, γιατροί) με βάση προηγούμενες επιστημονικές έρευνες, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, ιστοσελίδες και άλλες έγκυρες πηγές.

Στο τρίτο στάδιο, κάνοντας ένα σχεδιασμό απογραφής των εργαζόμενων διανεμήθηκε και απαντήθηκε ανώνυμα το ερωτηματολόγιο VIF οπού σταθμίστηκε από τον κ.Π.Βεζυρίδη Σε 203 νοσηλευτές και 41 γιατρούς που είναι καταχωρημένοι και εργάζονται στα δυο νοσοκομεία της κυπριακής δημοκρατίας. Το νοσοκομείο της Λευκωσίας το οποίο είναι το ποιο μεγάλο στην Κύπρο φιλόξενα το τμήμα επειγόντων περιστατικών 280 άτομα ανά την ημέρα και ετησίως 20.212. Ενώ το ογκολογικό τμήμα στην Λευκωσία μπορεί να φιλοξενήσει από 20 άτομα την ημέρα και 175 ετησίως. Η πρωτεύουσα της Κύπρου έχει περίπου 327.000 πληθυσμό που αυτό αναλογείτε με το 39% του συνολικού πληθυσμού. Στην Λεμεσό οπού εδρεύει το 2 μεγαλύτερο νοσοκομείο της χωράς το τμήμα επειγόντων περιστατικών φιλόξενα μέσο όρο 294 άτομα την ημέρα και ετησίως 23.145.

 

Επιστροφή στο Πρόγραμμα