ΣΥΝΟΔΟΣ 2Α-2

Νοσηλευτική vs Ακτινοβολία Δηλώστε «X»

Καπλάνης Πρόδρομος, Πίτρη Ελένη, Λαμπασκής Μάριος

Στόχος και Σκοπός. Ενημέρωση Νοσηλευτών σχετικά με τη Νέα Νομοθεσία περί Ιονίζουσας Ακτινοβολίας – Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 -. Ποιες αλλαγές θα επηρεάσουν το επάγγελμα του Νοσηλευτή, η διαπίστωση αναγκαιότητας ή μη συνεχούς εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας και η παρουσίαση των δόσεων ακτινοβολίας που δέχθηκαν Νοσηλευτές κατά το έτος 2018.

Μέθοδος. Μελετήθηκαν, αναλύθηκαν και παρουσιάζονται οι δόσεις ακτινοβολίας που δέχθηκαν 147 Νοσηλευτές, 107 Νοσηλευτές Δημόσιου και 40 Νοσηλευτές Ιδιωτικού Τομέα, κατά το έτος 2018, στην επιφάνεια του δέρματος Hp(007) και σε βάθος 10 χιλιοστών Hp(10). Η καταγραφή δόσεων έγινε με τη μέθοδο της θερμοφωταύγειας με δοσίμετρα τύπου MTS-N, για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε μετρητής RADOS RE2000 καθώς και ο ακτινοβολητής ΙR2000  οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι στο Εργαστήριο Δοσημετρίας του Κλάδου Ιατρικής Φυσικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Αποτελέσματα. Η συνεχής εμπλοκή και συνεργασία λειτουργών του Κλάδου Ιατρικής Φυσικής με Νοσηλευτές του Ιδιωτικού αλλά κυρίως του Δημόσιου Τομέα, έχει αναδείξει την αναγκαιότητα συνεχούς εκπαίδευσης σε θέματα Ακτινοπροστασίας, αλλά και τη επιμόρφωση των Νοσηλευτών σε θέματα που άπτονται της νέας Νομοθεσίας και ειδικότερα θέματα που αφορούν τις ευθύνες, υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα τους. Ταυτόχρονα όμως η ανάλυση των αποτελεσμάτων των δόσεων που δέχθηκαν οι Νοσηλευτές κατά το έτος 2018 έχει αναδείξει ότι η σωστή χρήση του ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού και η τήρηση των βασικών αρχών ακτινοπροστασίας είναι ικανή ώστε το προσωπικό να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα του χωρίς να διατρέχει οποιοδήποτε κίνδυνο να ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια όπως αυτά έχουν τεθεί από τη Νέα Νομοθεσία.

Συμπεράσματα. Τα νέα συστήματα με τα οποία εξοπλίζονται σήμερα τα Δημόσια Νοσηλευτήρια παρέχουν πολλές δυνατότητες στο χρήστη ενώ παράλληλα μειώνουν τις δόσεις τόσο στον ασθενή όσο και στο προσωπικό. Παρόλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού ακόμα πιο επιτακτική ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα