ΣΥΝΟΔΟΣ 1-2

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης των οικογενειών προσφύγων και μεταναστών με γονικές δεξιότητες (ΙΕΝΕ 8). Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας.

Κούτα Χριστιάνα, Ρούσου Έλενα, Νικολαίδου Έλενα, Papadopoulos Ιrena

Εισαγωγή: Παγκόσμια το 2018, 70,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ως αποτέλεσμα διώξεων, συγκρούσεων, βίας ή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (UNHCR). Περίπου 25,9 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες, μισοί εκ αυτών είναι ανήλικοι. Υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για την κατανόηση πως η μετανάστευση και/η προσφυγιά, επηρεάζουν την ολιστική υγεία των παιδιών/νέων και τι μπορούν οι επαγγελματίες υγείας να κάνουν για την ευημερία αυτών και των οικογενειών τους. Είναι ένα πολυπαραγοντικό και διαπολιτισμικό θέμα και επηρεάζει όχι μόνο τα ίδια τα άτομα, αλλά και την κοινότητα στην οποία ζουν.

Σκοπός: Eίναι η κατανόηση της σημασίας της εκπαίδευσης των οικογενειών με βασικές γονικές δεξιότητες, στοχεύοντας στην την παροχή στήριξης, γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις ανάγκες φροντίδας υγείας των γονέων και των παιδιών τους υπό τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν.

Στόχοι: Οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να

  1. Κατανοήσουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους
  2. Κατανοήσουν τις κύριες γονικές δεξιότητες των οικογενειών αυτών και τον ρόλο τους ως επαγγελματίες υγείας
  3. Βελτιώσουν την ποιότητα της φροντίδας οικογενειών μεταναστών/προσφύγων με παιδιά

Μεθοδολογία: Αρχικά, έγινε χαρτογράφηση της διεθνούς και τοπικής (των εταίρων- CY, EL, DE, IT, RO, UK) βιβλιογραφίας σχετικά με τις ανάγκες των οικογενειών των μεταναστών και των προσφύγων με παιδιά σχετικά με τις γονικές δεξιότητες. Αφού έγινε θεματική ανάλυση, οι ενότητες που δημιουργήθηκαν, ενσωματώθηκαν στο εννοιολογικό μοντέλο πολιτισμικής επάρκειαs PTT. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (ΙΕΝΕ 8) χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Αποτελέσματα: Αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε οδηγός εκπαίδευσης και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νοσηλευτές/τριες, μαίες/ευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας και εθελοντές που αναμένεται να παρέχει υποστήριξη, γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις ανάγκες για τη φροντίδα υγείας των γονέων και των παιδιών, που βρίσκονται κάτω από δύσκολες και μοναδικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, η ιστοσελίδα και ο κόμβος γνώσης (Knowledge Hub) του προγράμματος, θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικά εργαλεία και πραγματικές ιστορίες από πρόσφυγες/μετανάστες, επαγγελματίες υγείας, εθελοντές σε σχέση με τις γονικές δεξιότητες.

Συμπεράσματα: Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ΙΕΝΕ (Intercultural Education of Nurses in Europe) υπογραμμίζουν την ανάγκη κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας και των εθελοντών σε διαπολιτισμικά ζητήματα, στοχεύοντας στην παροχή πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικής φροντίδας. Όλα τα παραδοτέα από το πρόγραμμα IENE 8 αποτελούν εργαλεία για την παροχή πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικής φροντίδας στις οικογένειες προσφύγων και μεταναστών με παιδιά, βασισμένη στις γονικές δεξιότητες.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα